Legal Notice

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.077-0166-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с бенефициент “Даун Криейтърс” АД по процедура

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Избор на изпълнител за доставка на суровина: патешки пух 90% – 3652,30 кг.

Обща прогнозна стойност на процедурата без ДДС: 150 000,00 лв.

 

Дата на публикуване: 30.03.2021г.

Срок за подаване на оферти: 06.04.2021г.

Логота на европейски съюз и на иновации и конкурентоспособност

На 16.09.2022 г. Даун Криейтърс АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0401-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от ЕФРР /по линия на REACT-EU) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Главната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът № BG16RFOP002-6.002-0401-C01 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” е на обща стойност 299 800.00лв., от които 149 900.00лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 16.09.2022 г.

 

Край на проекта: 16.07.2023 г.