Legal Notice

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.077-0166-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с бенефициент “Даун Криейтърс” АД по процедура

BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Избор на изпълнител за доставка на суровина: патешки пух 90% – 3652,30 кг.

Обща прогнозна стойност на процедурата без ДДС: 150 000,00 лв.

 

Дата на публикуване: 30.03.2021г.

Срок за подаване на оферти: 06.04.2021г.